Disclaimer

De aard van internetcommunicatie betekent dat uw communicatie vatbaar is voor gegevensbeschadiging, onderschepping en vertragingen. Globalizen is niet verantwoordelijk voor enig schadelijk vertrouwen dat u op deze website of de inhoud ervan plaatst.
Globalizen biedt haar website en de inhoud ervan, inclusief eventuele downloadbare gegevens, aan zoals het is. De door Globalizen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Globalizen streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.

Globalizen geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de inhoud van de website en wijst al dergelijke verklaringen en garanties af, expliciet of impliciet, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Bovendien geeft Globalizen geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en gerelateerde afbeeldingen die op deze site worden gepubliceerd of dat enige software of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
De informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Alle aansprakelijkheid van Globalizen op welke manier dan ook die ontstaat voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door Globalizen ingericht en worden ook niet door Globalizen onderhouden. Globalizen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website
waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website
die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met
ons op de website wordt geplaatst. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Globalizen.

Noch Globalizen, noch haar directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site op enigerlei wijze. Dit is een uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing is op alle schade van welke aard dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomen of winst, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden.

Juridisch
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze overeenkomst worden in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank in Amsterdam, Nederland.